Đại hội cổ đông 2016

第一次股東大會報告

第一次股東大會報告
Download File Biên bản ĐHĐCĐ lần thứ nhất0001.pdf ...

第一次股東大會決議

第一次股東大會決議
Download File Nghi quyet DHCĐCĐ lần thứ nhất0001.pdf ...

董事會選舉點票報告

董事會選舉點票報告
Download File Bien ban Kiem phieu bau HDQT tai DHCD lan 10001.pdf ...

參加第一次股東大會股東資格檢查報告

參加第一次股東大會股東資格檢查報告
Download File Bao cao Kiem tra tu cach co dong DHCD lan 10001.pdf ...

合作夥伴