Đại hội cổ đông 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Download File 2020_SON_Biên bản ĐHĐCĐ 2020_Final.pdf ...

Tờ trình Thù lao cho thành viên HĐQT năm 2019

Tờ trình Thù lao cho thành viên HĐQT năm 2019
Download File 2020_SON_Tờ trinh mức lương và thù lao hội đồng quản trị 2019 (final).doc.pdf ...

Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019

Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2019
Download File 2020_SON_Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (Final).doc.pdf ...

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
Download File 2020_SON_Báo cáo của Ban kiểm soát 2019-2020 (Final).doc.pdf ...

Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020

Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020
Download File 2020_SON_Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán _Final.pdf ...

ĐỐI TÁC